- تدریس در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان-واحد زرند از مهر 1384 تا 1386
- تدریس در دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد زرند از مهر 1384 تا 1386
- مدرس یکی از مباحث کارگاه اورژانسهای طب اطفال ویژه پزشکان عمومی- تهران آبان 1384
- مدرس کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر ویژه پرستاران و ماما ها در اردیبهشت 1385
- مدرس کارگاه های آموزشی اورژانسهای کودکان و نوزادان ویژه پرستاران در دانشکده پرستاری زرند
- مدرس کارگاه بازآموزی بیماری سل جهت پزشکان عمومی در اسفند ماه 1385
- مدرس کارگاه احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پنج دوره 1386- 1387
- تدریس مراقبت های ویژه نوزادان جهت پرسنل پرستاری و مامایی بیمارستان عرفان
- تدریس اورژانس های طب اطفال در بیمارستان چمران آذر 1387
- تدریس در کلاسهای آمادگی آزمون دستیار تخصصی موسسه های تیمورزاده و طبیب شمال
- تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران،جهت گروه کارشناسی ارشد پرستاری رشته مراقبت ویژه نوزادان از پاییز
- مدرس کارگاه احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال1389
- مدرس کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال1389
- مدرس کارگاه مراقبت آغوشی کانگرویی(KMC) در نوزادان نارس دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال1389
- مدرس کارگاههای احیاء نوزاد در بیمارستان آتیهکلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر شاهین نریمان می باشد.